23 สิงหาคม 2562 สทนช.เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานด้านน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190823102449049
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวในการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ว่า สทนช. และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกันศึกษาและวางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ของ สทนช. ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีด้าน ICT ที่ทันสมัย เช่น Big Data , ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , IoT , Blockchain รวมถึงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลด้านน้ำที่มีอย่างมหาศาล เช่น ระบบคลาวด์ (Cloud) ระบบโครงข่าย (Network) ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage) ซึ่งการนำเทคโนโลยี และระบบต่างๆ มาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านน้ำของทุกหน่วยงานทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ และเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้ สทนช. สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำได้ทันท่วงที ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วย ทั้งนี้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ถือเป็นหัวใจสำคัญจะขับเคลื่อนงาน ทั้งการจัดเก็บข้อมูล เป็นคลังข้อมูลทรัพยากรน้ำแห่งชาติการส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้มีมาตรฐานข้อมูลใช้แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จัดทำระบบฐานข้อมูล/Application/Solution ที่สำคัญ รองรับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทน้ำ 20 ปี การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทรัพยากรน้ำ เพื่อติดตามทรัพยากรน้ำทั้งประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ การจัดทำระบบเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอัจฉริยะ และการสร้างนวัตกรรมต่างๆ และสุดท้าย ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวย้ำว่า ผลการศึกษาของโครงการนี้ จะได้มาซึ่งแผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย หรือ Data Management Blueprint แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นการจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำสู่การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีประสิทธิภาพ